Dari - دری

منابع

به انجمن  Dementia Australia (زوال عقل استرالیا) خوش آمدید.

منابع مندرج در این صفحه دارای مشوره ها، پیشنهادات مفید،  و جواب برخی از پرسش های معمول راجع به مرض زوال عقل (dementia) می باشند.

برای پرسان کردن راجع به مرض زوال عقل  یا برای درخواست کمک، به  National Dementia Helpline  (خط تیلفونی کمک راجع به زوال عقل) تیلفون  1800 100 500  زنگ بزنید.   

اگر برای صحبت با Dementia Helpline (خط کمک برای مرض زوال عقل) به ترجمان شفاهی نیاز داشتید، نخست به  Telephone Interpreting Service (خدمات ترجمانی تیلفونی) شماره 131450  زنگ بزنید.


COVID-19 Help Sheets

    1: رهنمود هایی برای مراقبان، خانواده ها و دوستان کسانی که یادفراموشی دارند
    (Tips for carers, families and friends of people living with dementia)

    2: رهنمود هایی برای فراهم کنندگان مراقبت سالمندان در محل های باشندگی آنان
    (Tips for residential aged care providers)

    3: رهنمودهایی برای مراقبین خانگی
    (Tips for home care providers)

    4: رهنمودی برای افرادی که با یادفراموشی زندگی می کنند
    (Tips for people living with dementia)

 

(Other resources) سایر منابع

آیا نگران حافظۀ خود هستید
(worried about your memory?)  


همه این نشریات را دانلود (استخراج و ذخیره) کنید

 (click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file). برای دانلود کردن همه فایل های PDF که در بالای این صفحه فهرست شده اند و به صورت فایل فشرده (zip file) هستند بالای آنها کلیک کنید.   

به  National Dementia Helpline (خط تیلفونی کمک راجع به زوال عقل) تیلفون  1800 100 500  یا به 131450  شماره تیلفون  Telephone Interpreting Service (خدمات ترجمانی تیلفونی) زنگ بزنید.