Help Sheets - Lao | ລາວ

ກ່ຽວກັບ ດີເມັນເຊັຍ | About dementia

1 ດີເມັນເຊັຍ ແມ່ນຫຍັງ? | What is dementia?

ຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ໂຣກດີເມັນເຊັຍ (dementia) ທີ່ເຮົາຮຽກກັນວ່າ ໂຣກສະຫມອງເຊື່ອມ ຫຼື ໂຣກຄວາມຈໍາເຊື່ອມ, ຜູ້ໃດສາມາດເປັນໄດ້ແດ່ ແລະອາການທົ່ວໄປຂອງມັນ. ຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ ຍັງຈະອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບອາການຂັ້ນຕົ້ນຂອງ ດີເມັນເຊັຍ ແລະ ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການກວດຫາໂຣກນີ້ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຈາກ ຫມໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

ລາວ | English

2 ວິເຄາະກວດໂລກ ດີເມັນເຊັຍ | Diagnosing dementia

ຫນັງສືສະບັບນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຍານຂັ້ນຕົ້ນຂອງການເລີ່ມເປັນ ດີເມັນເຊັຍ (dementia) ວິທີວິເຄາະກວດພະຍາດນີ້ ໄດ້ຢັ່ງເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການກວດພົບໄວແຕ່ຕົ້ນ ແລະການວິເຄາະທີ່ຖືກຕ້ອງ.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

ລາວ | English

7 ການວາງແຜນແຕ່ຫົວທີ | Early planning

ການວາງແຜນແຕ່ຫົວທີ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ທີ່ມີໂລກຄວາມຈໍາເຊື່ອມ ຫຼື ດີເມັນເຊັຍ (dementia). ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ດູແລຈັດການເລື່ອງການເງິນ ແລະເລື່ອງກົດຫມາຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີວາງແຜນລ່ວງຫນ້າ ແລະບອກລາຍຊື່ບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໄດ້.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

ລາວ | English

12 ຄວາມຊົງຈໍາປ່ຽນ | Memory changes

ຫນັງສືສະບັບນີ້ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຈໍາເຊື່ອມທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການແກ່ຊະລາ ຫຼືເປັນອາການສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ດີເມັນເຊັຍ (dementia). ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຄວາມຊົງຈໍາຂອງທ່ານຫຼັກແຫຼມດີ.


This Help Sheet describes some of the differences between memory loss as a part of normal ageing and as a symptom of dementia. It provides some tips for keeping your memory sharp.

ລາວ | English

ການສະແດງອອກແລະດີເມັນເທັຍ ທີ່ປ່ຽນແປງໄປ | Changed behaviours and dementia

1 ພຶດຕິກໍາປ່ຽນແປງ | Changed behaviours

ແຜ່ນເຈັ້ຍຫນັງສືຊ່ວຍເຫຼືອໃບນີ້ ສຶກສາເບິ່ງ ບາງພຶດຕິກໍາ ທີ່ມັກປ່ຽນແປງ ແລະ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເວລາ ບຸກຄົນ ເປັນ ໂລກສະຫມອງເສື່ອມ (dementia). ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ບາງ ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອ ຊ່ວຍເບີ່ງແຍງດູແລ ເຂົາ ແມ່ນເອົາມາ ປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ນີ້.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

ລາວ | English

ການເບິ່ງແຍງຄອບຄົວແລະຜູ້ດູແລ | Looking after families and carers

1 ພັກຜ່ອນ | Taking a break

ຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ຈະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນດີ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການພັກຜ່ອນ, ຈະຈັດແຈງແນວໃດ ແລະໃຜຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

ລາວ | English

ການດູແລບາງຄົນທີ່ເປັນດີເມັນເທັຍ | Caring for someone with dementia

1 ການສົນທະນາສື່ສານ | Communication

ຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ ຈະອະທິບາຍການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ ໃນການສົນທະນາສື່ສານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໂຣກຄວາມຈໍາ ເຊື່ອມດີເມັນເຊັຍ (dementia), ແລະວິທີທາງທີ່ຄອບຄົວແລະຜູ້ດູແລສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ພ້ອມທັງມີຂໍ້ແນະນໍາ ສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການສື່ສານ ທີ່ຂຽນໂດຍຄົນທີ່ເປັນດີເມັນເຊັຍ (dementia).


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

ລາວ | English