Help Sheets - Macedonian | МАКЕДОНСКИ

За деменцијата | About dementia

1 Што е деменција | What is dementia?

Овој лист за помош опишува што е тоа деменција, кој ја добива и кои се некои од нејзините најчести видови. Тој опишува некои од раните знаци за деменција и нагласува колку е важно навреме да се постави медицинска дијагноза.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

МАКЕДОНСКИ | English

2 дијагностицирање на деменција | Diagnosing dementia

Овој лист за помош дава информации за раните знаци на деменцијата, за начините на кои се поставува дијагноза за деменција и за важноста на раната и точна дијагноза.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

МАКЕДОНСКИ | English

7 почетокот на планирањето | Early planning

Овој лист за помош ги разгледува начините за планирање однапред и ги наведува лицата и организациите што може да помогнат.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

МАКЕДОНСКИ | English

12 промени меморија | Memory changes

Овој лист за помош опишува некои од разликите меѓу губењето на помнењето како составен дел од нормалното стареење и како знак на деменција. Тој дава некои совети како да го зачувате доброто помнење.


This Help Sheet describes some of the differences between memory loss as a part of normal ageing and as a symptom of dementia. It provides some tips for keeping your memory sharp.

МАКЕДОНСКИ | English

Изменетото однесување и деменцијата | Changed behaviours and dementia

1 ПРОМЕНИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО | Changed behaviours

Во овој Информативен лист се разгледуваат некои најчести промени во однесувањето што може да се случат кога некое лице има деменција (старечка заборавеност). Се зборува за причините што доведуваат до тие промени, како и за некои општи напатствија како да се справите со промените.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

МАКЕДОНСКИ | English

Грижа за семејствата и негувателите | Looking after families and carers

1 ОДМОР ОД НЕГАТА | Taking a break

Овој лист за помош ја разгледува важноста на одморот од негата, како да се организира тој и кој може да помогне.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

МАКЕДОНСКИ | English

Како да се грижите за лице што има деменција | Caring for someone with dementia

1 КОМУНИКАЦИЈА | Communication

Овој лист за помош објаснува некои од промените во комуникацијата што настануваат како последица од деменцијата и препорачува начини на кои семејствата и негувателите можат да помогнат. Тој исто така вклучува и некои лични совети за комуникација напишани од лице со деменција.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

МАКЕДОНСКИ | English