Help Sheets - Nepali | नेपाली

डिमेड्सियाको बारेमा | About dementia

1 डिमेड्सिया के हो? | What is dementia?

यसि सिहायता पत्रले डिमेड्सिया (मनोभ्रंश अराथात मानडसिक डिडषिप्तता)भएका व्यडति तरा यसिका सिामा्य रुपका बारेमा िरथान गरथाछ। यसिले डिमेड्सियाका प्ारड्भक लषिरहरुबारे व्याखया गछथा र सिमयमै यसि रोग पडहलयाउनुको महतिमा जोि दर्छ।


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

नेपाली | English

डिमेड्सिया टिपसि | Tips to assist social engagement

1 सिाथीहरुका लाडि सिुझावहरू (टिपसि) | Tips for friends

यसि पत्रले तपाईलाई डिमेड्सिया (मनोभ्रंश अथाथात मानडसिक डवडषिप्तता) भएको सिाथी र उसिका पटरवारहरुलाई कसिरी सिहायता दिन सिदक््छ भन्ेबारेमा केही सिुझावहरू बताउँ्छ। तपाईले फरकपन डसिरथाना िनथा सिक्ुहु््छ।


This Sheet gives you a few tips on how you can support a friend with dementia and their family. You can make a difference.

नेपाली | English

2 भेिघािका लाडि सिुझावहरू (टिपसि) | Tips for visiting

पटरवार, सिाथी तथा हेरचाहकता्नलाई सिुझावहरू (टिपसि)भावनातमक डहतका लाडि डिमेड्सिया (मनोभ्रंश अथा्नत मानडसिक डवडषिप्तता) भएका पटरवार तथा सिाथीहरुलाई भेटनु जरुरी हु््छ। तथाडप डिमेड्सिया भएका माडनसिहरु प्ायः कुनै कृयाकलापको शुरुआत िन्न वा तपाई, आि्तुक, लाई मनोरञ्जन िन्न असिमथ्न हु््छन्। तपाईको सिाथी वा पटरवार सिदसय जो घरमा वा आवासिीय हेरचाह जहाँ बसिेको भए पडन उनीहरुलाई तपाईले भेटने बेलामा तपाईलाई उपयोिी हुनसिक्े टिपसि यहाँ ददइएको ्छ।


Visiting family and friends with dementia is important for their emotional wellbeing. However people with dementia are usually not able to initiate activities or ‘entertain’ you, the visitor. Here are a few tips you may find useful when visiting your friend or family member, whether they live at home or in residential care.

नेपाली | English