Help Sheets - Nepali | नेपाली

डिमेड्सियाको बारेमा | About dementia

1 डिमेड्सिया के हो? | What is dementia?

यसि सिहायता पत्रले डिमेड्सिया (मनोभ्रंश अराथात मानडसिक डिडषिप्तता)भएका व्यडति तरा यसिका सिामा्य रुपका बारेमा िरथान गरथाछ। यसिले डिमेड्सियाका प्ारड्भक लषिरहरुबारे व्याखया गछथा र सिमयमै यसि रोग पडहलयाउनुको महतिमा जोि दर्छ।


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

नेपाली | English

2 डिमेड्सियाको डिदाि | Diagnosing dementia

यसि सिहायता पत्रले डिमेड्सियाको शुरुआती सिंकेतहरुबारे जािकारी प्रदाि गर्छ, सिाथै डिमेड्सियालाई पत्ा लगाउि प्रयोग हुिे प्रडिडि तथा शुरुको तथा सिही डिदािको महतिको बारेमा पडि जािकारी उपलबि गराउँर।


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

नेपाली | English

7 पूर्व योजना | Early planning

यस सहायता पत्रले अगाडि योजना बुन्े तथा डरत्तीय तथा कानुनती मामलाहरुलाई आयोजना गन्व तथा मद्दत गनने संगठनहरु तथा माडनसहरुको सूचती तयार गनने उपायहरुका बारेमा छलफल गछ्व।


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

नेपाली | English

परिवर्ति् बानीव्यहोिा | Changed behaviours and dementia

1 परिवर्ति् बानीव्यहोिा | Changed behaviours

यो सहाय्ा पत्रले माननसलाई निमेन्सया (अराति्् मनोभ्रंश वा माननसक नवनषिप्त्ा) भएपनि उसको व्यवहािमा देनिने सामा्य परिव्तिनबािे जानकािी गिाउँि। यस्ो परिवनति्को कािण ्रा न्नलाई सामना गनतिका लानग केही साधािण ननददेनशकाहरुलाई यहाँ िलफल गरिएको ि।


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

नेपाली | English

परिवार तथा हेरचाहको हेरचाह | Looking after families and carers

1 एक ब्रेक लिदै | Taking a break

यस मद्दत पानाले हेरचाह गर्दा एक ब्रेक लिनको महत्व, यसलाई व्यवस्थित गर्न र कुन कुराले मद्दत गर्न सक्छ भनेर महत्त्व गर्दछ।


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

नेपाली | English

डिमेड्सयाका भएको बयडतिको हेरचार | Caring for someone with dementia

1 संवाद | Communication

यस सहायता पत्रले डिमेड्सयाका कारण उतपतन्न संवादमा आउने केही पररवत्तनलाई व्ाखया गद्तछ र पररवार तथा हेरचाकता्तले गन्त सक्े मद्दतका तररकाहरुबारे सुझाव प्रदान गछ्त। डिमेड्सया भएका व्डतिले लेखेको संवाद माडथ यसमा केडह व्डतिगत रिपस पडन समावेश गररएको छ।


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

नेपाली | English

डिमेड्सिया टिपसि | Tips to assist social engagement

1 सिाथीहरुका लाडि सिुझावहरू (टिपसि) | Tips for friends

यसि पत्रले तपाईलाई डिमेड्सिया (मनोभ्रंश अथाथात मानडसिक डवडषिप्तता) भएको सिाथी र उसिका पटरवारहरुलाई कसिरी सिहायता दिन सिदक््छ भन्ेबारेमा केही सिुझावहरू बताउँ्छ। तपाईले फरकपन डसिरथाना िनथा सिक्ुहु््छ।


This Sheet gives you a few tips on how you can support a friend with dementia and their family. You can make a difference.

नेपाली | English

2 भेिघािका लाडि सिुझावहरू (टिपसि) | Tips for visiting

पटरवार, सिाथी तथा हेरचाहकता्नलाई सिुझावहरू (टिपसि)भावनातमक डहतका लाडि डिमेड्सिया (मनोभ्रंश अथा्नत मानडसिक डवडषिप्तता) भएका पटरवार तथा सिाथीहरुलाई भेटनु जरुरी हु््छ। तथाडप डिमेड्सिया भएका माडनसिहरु प्ायः कुनै कृयाकलापको शुरुआत िन्न वा तपाई, आि्तुक, लाई मनोरञ्जन िन्न असिमथ्न हु््छन्। तपाईको सिाथी वा पटरवार सिदसय जो घरमा वा आवासिीय हेरचाह जहाँ बसिेको भए पडन उनीहरुलाई तपाईले भेटने बेलामा तपाईलाई उपयोिी हुनसिक्े टिपसि यहाँ ददइएको ्छ।


Visiting family and friends with dementia is important for their emotional wellbeing. However people with dementia are usually not able to initiate activities or ‘entertain’ you, the visitor. Here are a few tips you may find useful when visiting your friend or family member, whether they live at home or in residential care.

नेपाली | English