Help Sheets - Polish | Polskie

Na temat demencji | About dementia

1 Co to jest demencja? | What is dementia?

Ulotka ta opisuje demencję, kto choruje na nią, oraz niektóre z jej najczęstszych postaci. Opisuje ona niektóre wczesne jej objawy i podkreśla znaczenie wczesnej diagnozy medycznej.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Polskie | English

2 Rozpoznanie demencji | Diagnosing dementia

Niniejszy arkusz informacyjny opisuje pierwsze objawy demencji i sposoby jej rozpoznania. Podkreślona jest także waga wczesnej i prawidłowej diagnozy tej choroby.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Polskie | English

7 Wczesne planowanie | Early planning

Ten arkusz informacyjny podaje sposoby planowania na przyszłość i zawiera listę osób oraz organizacji, które mogą w tym pomóc.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Polskie | English

12 Zmiany w pamieci | Memory changes

Niniejsza ulotka-informator opisuje niektóre różnice pomiędzy zwykłym zapominaniem, jakie normalnie towarzyszy starzeniu się, a objawami demencji. Radzi ona, jak zachowywać naszą zdolność zapamiętywania.


This Help Sheet describes some of the differences between memory loss as a part of normal ageing and as a symptom of dementia. It provides some tips for keeping your memory sharp.

Polskie | English

Zmiana zachowań a demencja | Changed behaviours and dementia

1 Zmiany w zachowaniu | Changed behaviours

Ulotka ta omawia niektóre częściej spotykane zmiany w zachowaniu, które mogą wystąpić u osoby z demencją. Podaje ona przyczyny tych zmian oraz pewne ogólne wskazówki, jak sobie z nimi radzić.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Polskie | English

Opiekowanie się rodzinami i opiekunami | Looking after families and carers

1 Przerwy w obowiazkach opiekunczych | Taking a break

Ulotka ta wyjaśnia, dlaczego korzystanie z przerw w opiekowaniu się jest dla nas ważne, jak przerwy te organizować i kto nam może w tym zakresie pomóc.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Polskie | English

Opiekowanie się kimś z demencją | Caring for someone with dementia

1 Komunikowanie sie | Communication

Niniejszy arkusz informacyjny omawia niektóre zmiany w porozumiewaniu się, pojawiające się w wyniku demencji i podaje propozycje, w jaki sposób członkowie rodziny i przyjaciele mogą pomóc. Zawiera on też pewne osobiste rady co do komunikowania się na piśmie przez osobę chorą na demencję.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Polskie | English