Help Sheets - Tagalog

Tungkol sa demensya | About dementia

1 Ano ang dimensia? | What is dementia?

Inilalarawan ng Polyetong Pantulong na ito ang demensya, sino ang nagkakaroon nito at ilan sa pangkaraniwang porma nito. Inilalarawan nito ang ilang maagang palatandaan ng demensya at binibigyan diin ang kahalagahan ng napapanahong medikal na diyagnosis.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Tagalog | English

2 Pagsusuri ng dimensia | Diagnosing dementia

Itong Tulong na Pahina (Help Sheet) ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga maagang palatandaan ng demensia, ang mga paraang ginagamit upang masuri ang demensia at ang kahalagahan ng maaga at tamang diyagnosis.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Tagalog | English

7 Maagang pagpaplano | Early planning

Itong Tulong na Pahina (Help Sheet) ay tumatalakay sa mga paraan ng pagpaplano sa hinaharap at pagsasaayos ng mga gawaing pampinansya at pambatas at naglilista ng mga tao at samahang makakatulong.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Tagalog | English

Nagbagong mga pagkilos at demensya | Changed behaviours and dementia

1 Cga nagbagong asal | Changed behaviours

Inaalam ng Polyetong Pantulong na ito ang ilan sa karaniwang mga pagbabago sa pagkilos na maaaring mangyari kapag ang isang tao ay may demensya. Tinalakay ang mga dahilan at ilang pangkalahatang mga gabay upang makayanan ang mga ito.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Tagalog | English

Pag-aalaga sa mga pamilya at mga tagapag-alaga | Looking after families and carers

1 Pagpapahinga | Taking a break

Tinatalakay ng Help Sheet (Polyetong Pantulong) na ito ang mga kabutihan ng pagpapahinga, paano ito aayusin at sino ang makakatulong.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Tagalog | English

Pag-aalaga para sa isang taong may demensya | Caring for someone with dementia

1 Komunikasiyon | Communication

Itong Help Sheet (Polyetong Pantulong) ay nagpapaliwanag ng ilan sa mga pagbabago sa komunikasyon na nangyari bunga ng demensya at nagmumungkahi ng mga paraan para ang mga pamilya at taga-alaga ay makatulong. Kasama rin dito ang ilang personal na tip sa komunikasyon na isinulat ng isang taong may demensya.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Tagalog | English

Mga pabatid sa Demensia | Tips to assist social engagement

1 Mga Pabatid Para sa mga kaibigan | Tips for friends

Itong Pahina ay nagbibigay sa inyo ng ilang mga pabatid kung paano masusuportahan ang isang kaibigan na may demensia at ang kanilang pamilya. Makapagdudulot ka ng pagkakaiba.


This Sheet gives you a few tips on how you can support a friend with dementia and their family. You can make a difference.

Tagalog | English

2 Mga Pabatid sa pagbisita | Tips for visiting

Ang pagbisita sa pamilya at mga kaibigan na may demensia ay mahalaga para sa kanilang emosyonal na kapakanan. Subali’t ang taong may demensia ay kalimitang hindi makapagkikilos o i-‘entertain’ ka, ang taong bumibisita. Narito ang ilang mga pabatid para makatulong sa iyo kung bumibisita sa iyong kaibigan o kapamilya maging nakatira man sa bahay o nasa residensyal na pangangalaga.


Visiting family and friends with dementia is important for their emotional wellbeing. However people with dementia are usually not able to initiate activities or ‘entertain’ you, the visitor. Here are a few tips you may find useful when visiting your friend or family member, whether they live at home or in residential care.

Tagalog | English