Tagalog

Makatutulong na mga Impormasyon

Welcome sa Dementia Australia.

Ang mga babasahin sa pahinang ito ay nagtataglay ng pagpapayo, makatutulong na mga suhestiyon, at sasagot sa ilang karaniwang mga katanungan tungkol sa demensya. 

Upang makapagtanong tungkol sa demensya o makahingi ng tulong, tumawag sa National Dementia Helpline sa 1800 100 500.  

Kung kailangan mo ng interpreter upang makausap ang tauhan ng Dementia Helpline, tawagan muna ang Telephone Interpreting Service sa 131 450.


Mga Polyetong Pantulong 

Tungkol sa demensya (About dementia)

    Ano ang dimensia? (What is dementia?)

    Pagsusuri ng dimensia (Diagnosing dementia)

    Maagang pagpaplano (Early planning)
 

Nagbagong mga pagkilos at demensya (Changed behaviours and dementia)

    Cga nagbagong asal (Changed behaviours)
 

Pag-aalaga sa mga pamilya at mga tagapag-alaga (Looking after families and carers)

    Pagpapahinga (Taking a break)
 

Pag-aalaga para sa isang taong may demensya (Caring for someone with dementia)

    Komunikasiyon (Communication)
 

Mga pabatid sa demensia (Tips to assist social engagement)

    Mga Pabatid Para sa mga kaibigan (Tips for friends)

    Mga Pabatid sa pagbisita (Tips for visiting)
 


Iba pang mga polyetong pantulong (Other resources)

    Nag-aalala tungkol sa iyong memorya (Worried about your memory?)
 


I-download ang lahat ng mga file

I-click dito para mai-download ang lahat ng mga PDF file na nakalista sa pahinang ito, sa isang zip file. (Click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).

Tawagan ang National Dementia Helpline sa 1800 100 500 o tumawag sa 131 450 para sa Telephone Interpreting Service.