Skip to main content

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ — Assyrian

ܡܲܒܘ݂ܥܸ̈ܐ ܕܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܦܵܬܵܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ، ܡܲܚܫܵܚܝܵܬܸ̈ܐ ܗܲܝ݀ܪ̈ܵܢܸܐ، ܘܦܘ݂ܢܵܝܸ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ
(dementia ̄  ܒܘ݂ܩܵܪܸ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܸ̈ܐ ܒܘ݂ܬ ܕܵܝܘܵܢܘ݂ܬܵܐ (ܕܸܝܡܸܝܢܫܵܐ

ܩܵܐ ܒܵܩܲܪܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܕܸܝܡܸܝܢܫܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ، ܩܪܝ݂ ܩܵܐ ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܲܬܪܢܵܝܬܵܐ ܕܕܸܝܡܸܝܢܫܵܐ
ܥܲܠ 500 100 1800.(National Dementia Helpline)

ܐ݀ܢ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܥܲܠ ܚܲܕ̄ ܬܵܪܓ݀ܡܵܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܡܙܵܡܬܵܐ ܥܲܡ Dementia Helpline ، ܩܪܝ݂ ܩܵܐ ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܬܘܿܪܓܵܡܵܐ
131 450 ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܥܲܠ (Telephone Interpreting Service) ܒܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ

ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܟ݂ܸܦܬܵܐ، ܝܼܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ (It's not a disgrace … it's dementia)
Our Stories (Assyrian)