Skip to main content

Tagalog — Filipino

Ang mga babasahin sa pahinang ito ay nagtataglay ng pagpapayo, makatutulong na mga suhestiyon, at sasagot sa ilang karaniwang mga katanungan tungkol sa demensya.

Makatutulong na mga Impormasyon

Upang makapagtanong tungkol sa demensya o makahingi ng tulong, tumawag sa National Dementia Helpline sa 1800 100 500.

Kung kailangan mo ng interpreter upang makausap ang tauhan ng Dementia Helpline, tawagan muna ang Telephone Interpreting Service sa 131 450.