Skip to main content

հայերեն — Armenian

Այս էջին վրայ գտնուող աղբիւրները կը պարունակեն խորհուրդ, օգտակար առաջարկներ, եւ պատասխաններ՝ մտագարութեան մասին որոշ հարցումներու:

Աղբիւրներ

Մտագարութեան մասին հարցումներ հարցնելու կամ օգնութիւն խնդրելու համար հեռաձայնեցէք National Dementia Helpline 1800 100 500 թիւին:

Եթէ թարգմանիչի մը կարիքը ունիք, հեռաձայնեցէք նախ՝ Telephone Interpreting Service  131 450 թիւին: