Skip to main content

دری — Dari

منابع مندرج در این صفحه دارای مشوره ها، پیشنهادات مفید،  و جواب برخی از پرسش های معمول راجع به مرض زوال عقل (dementia) می باشند.

منابع

برای پرسان کردن راجع به مرض زوال عقل  یا برای درخواست کمک، به  National Dementia Helpline  (خط تیلفونی کمک راجع به زوال عقل) تیلفون  1800 100 500  زنگ بزنید.   

اگر برای صحبت با Dementia Helpline (خط کمک برای مرض زوال عقل) به ترجمان شفاهی نیاز داشتید، نخست به  Telephone Interpreting Service (خدمات ترجمانی تیلفونی) شماره 131450  زنگ بزنید.