Skip to main content

ລາວ — Lao

ຂໍ້ມູນຢູ່ໜ້ານີ້ປະກອບດ້ວຍຄໍາແນະນໍາ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຊ່ວຍໄດ້ ແລະຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່ ຄໍາຖາມທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບດີເມັນເທັຍ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ເພື່ອຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບດີເມັນເທັຍ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ໂທຫາສູນ National Dementia Helpline on 1800 100 500 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຜູ້ແປພາສາ ເພື່ອເວົ້າກັບສູນ Dementia Helpline ໃຫ້ໂທຫາ ສູນບໍລິການແປພາສາກ່ອນ Telephone Interpreting Service ດັ່ງນີ້: 131 450