Lao - ລາວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ອາລ໌ຊາຍເມີຣ໌ຂອງອອສ໌ເຕຼເລຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

ຂໍ້ມູນຢູ່ໜ້ານີ້ປະກອບດ້ວຍຄໍາແນະນໍາ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຊ່ວຍໄດ້ ແລະຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່ ຄໍາຖາມທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບດີເມັນເທັຍ

ເພື່ອຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບດີເມັນເທັຍ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ໂທຫາສູນ National Dementia Helpline on 1800 100 500.  

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຜູ້ແປພາສາ ເພື່ອເວົ້າກັບສູນ Dementia Helpline ໃຫ້ໂທຫາ ສູນບໍລິການແປພາສາກ່ອນ Telephone Interpreting Service ດັ່ງນີ້: 131 450


ເອກະສານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ

ກ່ຽວກັບດີເມັນເທັຍ (About dementia)

    dementia ແມ່ນຫຍັງ? (What is dementia?)

    ການບົ່ງມະຕິ dementia (Diagnosing dementia)

    ການວາງແຜນຕົ້ນ (Early planning)

    ການປ່ຽນແປງຄວາມຈໍາ (Memory changes)
 

ການສະແດງອອກແລະດີເມັນເທັຍ ທີ່ປ່ຽນແປງໄປ (Changed behaviours and dementia)

    ພຶດຕິກໍາການປ່ຽນແປງ (Changed behaviours)
 

ການເບິ່ງແຍງຄອບຄົວແລະຜູ້ດູແລ (Looking after families and carers)

    ກິນພັກຜ່ອນ (Taking a break)
 

ການດູແລບາງຄົນທີ່ເປັນດີເມັນເທັຍ (Caring for someone with dementia)

    ການສື່ສານ (Communication)
 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ (Other resources)

    ວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາຂອງທ່ານ (Worried about your memory?)


ວິດີໂອ

Dementia, taking the next step


ດາວໂຫລດເອົາເອກະສານໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ

ໃຫ້ຄລິກໃສ່ບ່ອນນີ້ ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານທຸກຢ່າງເປັນພີດີເອຟ .(Click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).

ໃຫ້ໂທຫາສູນ the National Dementia Helpline on 1800 100 500  ຫຼື ໂທ 131 450 ຫາສູນບໍລິການແປພາສາ Telephone Interpreting Service.