Skip to main content

МАКЕДОНСКИ — Macedonian

Информативните материјали на оваа страница содржат совети, препораки што може да помогнат, како и одговори на некои вообичаени прашања во врска со деменцијата.

Информативни материјали

За да поставите прашања во врска со деменцијата или за да побарате помош, јавете се на
Националната телефонска линија за помош при деменција на 1800 100 500.  

Ако ви треба преведувач за да разговарате со Телефонската линија за помош при деменција, прво јавете се во Телефонската преведувачка служба на 131 450.