Skip to main content

नेपाली — Nepali

सल्लाह, सामान्य ज्ञानका युक्तिहरू र अधिकांश मामिलाहरू सम्बन्धि रणनीतिहरू। यी जानकारी संसाधनहरूका PDF फाइलहरू अनलाइन पढ्न सकिन्छ वा डाउनलोड गर्न र छाप्न सकिन्छ

For more information and advice, call the National Dementia Helpline on 1800 100 500 or call 131 450 for a Telephone Interpreting Service.

 

Dementia Australia ले NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुवादकहरूलाई धेरै भाषाहरूमा संसाधनहरू अनुवाद गर्न प्रयोग गर्दछ। हाम्रा संसाधनहरू सुधार गर्न मद्दत गर्न तपाईंले दिनु हुने प्रतिक्रियालाई हामी सँधै स्वागत गर्दछौं। कृपया इमेल गर्नुहोस्: marketing@dementia.org.au