Skip to main content

नेपाली — Nepali

सल्लाह, सामान्य ज्ञानका युक्तिहरू र अधिकांश मामिलाहरू सम्बन्धि रणनीतिहरू। यी जानकारी संसाधनहरूका PDF फाइलहरू अनलाइन पढ्न सकिन्छ वा डाउनलोड गर्न र छाप्न सकिन्छ

For more information and advice, call the National Dementia Helpline on 1800 100 500 or call 131 450 for a Telephone Interpreting Service.