Skip to main content

Tiếng Việt — Vietnamese

Nguồn tài liệu trên trang này gồm lời khuyên, gợi ý hữu ích và câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về bệnh sa sút trí tuệ.

Để đặt câu hỏi về bệnh sa sút trí tuệ hoặc yêu cầu giúp đỡ, hãy gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1800 100 500.

Nếu quý vị cần một thông dịch viên để nói chuyện với đường dây Dementia Helpline, trước hết hãy gọi Dịch vụ Phiên dịch qua điện thoại Telephone Interpreting Service qua số 131 450.