Vietnamese - Tiếng Việt

Nguồn tài liệu 

Chào mừng quý vị đến với Dementia Australia.

Nguồn tài liệu trên trang này gồm lời khuyên, gợi ý hữu ích và câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về bệnh sa sút trí tuệ.

Để đặt câu hỏi về bệnh sa sút trí tuệ hoặc yêu cầu giúp đỡ, hãy gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1800 100 500.

Nếu quý vị cần một thông dịch viên để nói chuyện với đường dây Dementia Helpline, trước hết hãy gọi Dịch vụ Phiên dịch qua điện thoại Telephone Interpreting Service qua số 131 450.


Các nguồn tài liệu khác (Resources)

    Các dịch vụ của chúng tôi (Our services)

    Các dịch vụ của chúng tôi (Our services - nghe)

    Gia đình và bạn bè thật quan trọng (Family and friends matter booklet)

    Lo lắng về suy nghĩ và trí nhớ của bạn? (Worried about your thinking and memory?)

    Các thay đổi về trí nhớ (Memory changes)

    Các thay đổi về trí nhớ (Memory changes - nghe)

    Bệnh sa sút trí tuệ là gì? (What is dementia?)

    Bệnh sa sút trí tuệ là gì? (What is dementia - nghe)

    Quyền hạn và Trách nhiệm của quý vị (Your rights and responsibilities)

    Quyền hạn và Trách nhiệm của quý vị (Your rights and responsibilities - nghe)


Hướng dẫn về chứng sa sút trí tuệ (The Dementia Guide)

Hướng dẫn này dành cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hình thức sa sút trí tuệ nào. Thông tin trong hướng dẫn này được chia thành các phần.

Nếu quý vị đang sống chung với chứng sa sút trí tuệ, Hướng dẫn về chứng Sa sút Trí tuệ sẽ giúp quý vị hiểu thêm về chứng sa sút trí tuệ và các phương pháp điều trị, hỗ trợ và dịch vụ hiện có. Hướng dẫn bao gồm thông tin về việc sống tốt với chứng sa sút trí tuệ và hoạch định cho tương lai.

Nếu quý vị là thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người bị sa sút trí tuệ, hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu thêm về chứng sa sút trí tuệ. Tài liệu này mô tả những cách quý vị có thể hỗ trợ một người bị sa sút trí tuệ sống tốt, và những hỗ trợ và thông tin có sẵn cho người chăm sóc.

Hướng dẫn về chứng sa sút trí tuệ (The Dementia Guide)

Hướng dẫn về chứng sa sút trí tuệ - nghe (The Dementia Guide - listen)


Thông tin Trợ giúp

Về bệnh sa sút trí tuệ (About dementia)

    CHẨN ĐOÁN BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ (What is dementia)

    CHẨN ĐOÁN BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ  (Diagnosing dementia)

    HOẠCH ĐỊNH TỪ SỚM (Early planning)

    BỆNH ALZHEIMER’S (Alzheimer's disease)

    BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ NÃO MẠCH (Vascular dementia)
 

Hành vi thay đổi và bệnh sa sút trí tuệ (Changed behaviours and dementia)

    NHỮNG HÀNH VI THAY ĐỔI (Changed behaviours)

    GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Problem solving)
 

Chăm lo cho gia đình và người chăm sóc (Looking after families and carers)

    TẠM NGHỈ XẢ HƠI (Taking a break)

    CẢM XÚC (Feelings)


Chăm sóc cho người bị sa sút trí tuệ (caring for someone with dementia)

    VẤN ĐỀ GIAO TIẾP (Communication)

    NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ SỰ AN TOÀN (Safety issues)

    CÁC HOẠT ĐỘNG (Activities)

    LÁI XE (Driving)

    LÀM VIỆC VỚI BÁC SĨ CỦA QUÍ VỊ (Working with doctors)
 

Thông tin dành cho người bị bệnh sa sút trí tuệ (Information for people with dementia)

    CHỨNG MẤT TRÍ LÀ GÌ? (About you... what is dementia?)

    LÊN KẾ HOẠCH SỚM (About you... early planning)

    CHĂM SÓC BẢN THÂN (About you... looking after yourself)

    LÁI XE (About you... driving)

    NHỮNG CẢM XÚC VÀ VIỆC THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI (About you... feelings and adjusting to change)

    TIẾP TỤC THAM GIA VÀ TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG (About you... keeping involved and active)

    NÓI VỀ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN (About you... talking about the diagnosis)

    THẢO LUẬN VỚI BÁC SĨ CỦA QUÍ VỊ  (About you... talking with your doctor)

    HOW DEMENTIA AUSTRALIA CAN HELP?
 

Các nguồn tài liệu khác (Other resources)

    Dịch vụ của chúng tôi (Our services)

    Lo lắng về trí nhớ của quý vị (Worried about your memory?)

    Gia đình và bạn bè thật quan trọng (Family and friends matter booklet)

The Royal District Nursing Service has released an information book for Vietnamese speaking people.
 


Videos

There's a difference


Our stories


Tải về tất cả các tập tin

Nhấn vào đây để tải về tất cả các tập tin PDF được liệt kê trên trang này, trong một tập tin nén zip. (Click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).

Gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1800 100 500 hoặc gọi 131 450 để sử dụng dịch vụ phiên dịch viên qua điện thoại Telephone Interpreting Service